Trung Hành - Không Có Em [Vietnamese Lyrics: ??] Vietnamese + English 

 
Trung Hành / Tình Ca Cho Em 
1993/1996/2005/   Hải Âu: 8. Không Có Em 
Trung Hành - Tình Ca Cho Em a
Trung Hành - Tình Ca Cho Em b
Trung Hành - Tình Ca Cho Em c
Trung Hành - Tình Ca Cho Em d
 
Trung Hành / Tình Ca Yêu Em 
Trung Hành - Tình ca yêu em a
 

★★★