[Magazine] Shindig! #85 (November 1, 2018) 

 
Shindig #85 Nov 2018 badfinger
Shindig #85 Nov 2018 wywh
Shindig #85 Nov 2018 jac

 
cover: 
Shindig #85 Nov 2018 cover
 

★★★