Nhật Hào - Không Có Em [Vietnamese Lyrics: Nguyễn Tôn Nghiêm] 

 
 
[various artists]  Càfê Thì Thầm 
1999/   Đồng Dao: 7. Không Có Em - Nhật Hào
 Nhật Hào b
Nhật Hào a
 

★★★