Anh Tú - Không Có Em [Vietnamese Lyrics: Lê Hựu Hà] 

 
[various artists]  Nhạc Trẻ 7 
1974/     Side:2-8. Không Có Em - Anh Tú 
Anh Tú - Nhạc Trẻ 7 a
 
 
Anh Tú / Mơ Về Em 
1993/   CD   Diễm Xưa:DX 010     12. Xa Vắng Em [re-recorded with his sister Khánh Hà] 
Anh Tú - Mơ Về Em 1993 b
Anh Tú - Mơ Về Em 1993 c
Anh Tú - Mơ Về Em 1993 a
 
Anh Tú / Ngan Nam Van Doi 
2013/01/23   DL      12. Xa Vắng Em [with Khánh Hà] 
Anh Tú - Ngan Nam Van Doi 2013 a

 
 
karaoke 

 

★★★